การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิริจิต วงศ์กำชัย
ผู้แต่งร่วม :
วิชัย สติมัย, สุวิช ธรรมปาโล, สุมาศ ลอยเมฆ, ชูวีวรรณ จิระอมรนิมิต, เวช ชูโชติ

สิริจิต วงศ์กำชัย. 2554. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล;

สิริจิต วงศ์กำชัย. (2554) การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

สิริจิต วงศ์กำชัย. การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.

สิริจิต วงศ์กำชัย. (2554) การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็วเพื่อใช้ในภาคสนาม. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0