โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่อง :
โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อุทัย สุดสุข
ผู้แต่งร่วม :
พิทยา จารุพูนผล, ประยูร ฟองสถิตย์กุล, จรัล เกวลินสฤษดิ์, สัมฤทธิ์ จันทราช, จรรยา เสียงเสนาะ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุทัย สุดสุข. 2552. โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ:สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย;

อุทัย สุดสุข. (2552) โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ.

อุทัย สุดสุข. โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ:สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย, 2552. Print.

อุทัย สุดสุข. (2552) โครงการศึกษาสถานการณ์ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ. สมาคมคลังปัญญาอาวุโสแห่งประเทศไทย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 97
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 22
วิชาการ :
 77
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0