ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส
ชื่อเรื่อง :
ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อารี หลวงนา
ผู้แต่งร่วม :
นุตตา สมสนิด, พิมพา เพียเทพ, จันทร์ถนอม ธรรมจักร, ดวงใจ สีเขียว, อัญชลี โพทวี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารี หลวงนา. 2556. ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี;

อารี หลวงนา. (2556) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

อารี หลวงนา. ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2556. Print.

อารี หลวงนา. (2556) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาคน ความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ และโอกาส. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 13
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0