แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2557
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์
ผู้แต่งร่วม :
บำเพ็ญ เขียวหวาน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์. 2557. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช;

พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์. (2557) แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์. แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่. . นนทบุรี:มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2557.

พชรวลัย เอี่ยมอาภรณ์. (2557) แนวทางการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/นนทบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 112
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 57
วิชาการ :
 35
สังคม/ชุมชน :
 22
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0