โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ชื่อเรื่อง :
โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ถวิลวดี บุรีกุล
ผู้แต่งร่วม :
บุญสม หรรษาศิริพจน์, ภาคภูมิ ฤกขะเมธ, มานวิภา อินทรทัต, วฺฒิสาร ตันไชย, สังคม คุณคณากรสกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ถวิลวดี บุรีกุล. 2558. โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า;

ถวิลวดี บุรีกุล. (2558) โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน. สถาบันพระปกเกล้า:กรุงเทพฯ.

ถวิลวดี บุรีกุล. โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน. กรุงเทพฯ:สถาบันพระปกเกล้า, 2558. Print.

ถวิลวดี บุรีกุล. (2558) โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน. สถาบันพระปกเกล้า:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 250
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 236
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0