การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
ชื่อเรื่อง :
การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์
ผู้แต่งร่วม :
กาญจนา เศรษฐนันท์, อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, พวงทอง ลลิตไพศาล, ชโลธร รุ่งแจ้ง, ประเทือง กล่้าฉวี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์. 2560. การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น;

ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์. (2560) การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์. การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง. ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560. Print.

ดนัยพงศ์ เชษฐโชติศักดิ์. (2560) การบริหารและจัดการอ้อยทั้งระบบโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง. มหาวิทยาลัยขอนแก่น:ขอนแก่น.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 31
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 28
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0