การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มาลี สุปันตี
ผู้แต่งร่วม :
แววตา สุวรรรรินทร์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มาลี สุปันตี. 2559. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย;

มาลี สุปันตี. (2559) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.

มาลี สุปันตี. การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพฯ:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2559. Print.

มาลี สุปันตี. (2559) การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในระบบเกษตรอินทรีย์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 23
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0