รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
ชื่อเรื่อง :
รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ
ผู้แต่งร่วม :
วาสนา วันดี, นัฐภัทร์ คำหล้า, สุนี ศรีสิงห์, ดารารัตน์ มณีจันทร์, จาริณี จันทร์คา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ. 2558. รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ. (2558) รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ. รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ. (2558) รายงานโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยเพื่อการผลิตเอทานอล. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0