โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย
โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย
ชื่อเรื่อง :
โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. 2558. โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. (2558) โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558. Print.

สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์. (2558) โครงสร้างการเล่าเรื่องสื่อการแสดงพื้นบ้านและการถอดรหสัของผู้รับสารในภาพยนตร์ไทย. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0