การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ
การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
Zhu QiongLei
ผู้แต่งร่วม :
อัญชลี ทองเอม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

Zhu QiongLei. 2560. การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

Zhu QiongLei. (2560) การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพมหานคร.

Zhu QiongLei. การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ. . กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

Zhu QiongLei. (2560) การพัฒนาความสามารถการฟังและการเขียนระบบพินอินภาษาจีนโดยใช้แนวคิดของกาเย่ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ กรุงเทพฯ . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพมหานคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 24
Full-Text :
 462
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 156
วิชาการ :
 330
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0