โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”
โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”
ชื่อเรื่อง :
โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประวิทย์ เขมะสุนันท์
ผู้แต่งร่วม :
จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์, ยนาทิพย์ เตชะวิเศษ, บุษราภรณ์ หลวงพรหม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประวิทย์ เขมะสุนันท์. ม.ป.ป. โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

ประวิทย์ เขมะสุนันท์. (ม.ป.ป.) โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ประวิทย์ เขมะสุนันท์. โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ม.ป.ป. Print.

ประวิทย์ เขมะสุนันท์. (ม.ป.ป.) โครงการ “ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสถาบันการเงินที่สนับสนุน การขยายตัวของธุรกิจ SME’s ในประเทศจีน”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 21
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0