การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัญญา แดงวิไลลักษณ์
ผู้แต่งร่วม :
ศรีรัตน์ ช่วยบุญ, วารุณี ลิ่มมั่น, นฤบดี ศรีสังข์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์. 2559. การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์. (2559) การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์. การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2559. Print.

ปัญญา แดงวิไลลักษณ์. (2559) การศึกษาเครื่องอบไม้บางจากกล้าต้นปาล์มน้ำมันด้วยคลื่นไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนโดยใช้สายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่อง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0