การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี :
2560
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชุติมา สรรเสริญ
ผู้แต่งร่วม :
อัญชลี ทองเอม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชุติมา สรรเสริญ. 2560. การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ชุติมา สรรเสริญ. (2560) การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพมหานคร.

ชุติมา สรรเสริญ. การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. . กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2560.

ชุติมา สรรเสริญ. (2560) การพัฒนาความสามารถการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพมหานคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 19
Full-Text :
 684
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 166
วิชาการ :
 537
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0