ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
ชื่อเรื่อง :
ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัญญา ศักดิ์แก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปัญญา ศักดิ์แก้ว. 2556. ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556. กระบี่:สถาบันการพลศึกษา;

ปัญญา ศักดิ์แก้ว. (2556) ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556. สถาบันการพลศึกษา:กระบี่.

ปัญญา ศักดิ์แก้ว. ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556. กระบี่:สถาบันการพลศึกษา, 2556. Print.

ปัญญา ศักดิ์แก้ว. (2556) ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนภาคใต้ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556. สถาบันการพลศึกษา:กระบี่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0