ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
ชื่อเรื่อง :
ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ
ปี :
2555
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
สุกล อริยสัจสี่สกุล, เกษร ทนพลกรัง, ฉัตรชัย แสงสุขีลักษณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์. 2555. ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา;

วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์. (2555) ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์. ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ:สถาบันการพลศึกษา, 2555. Print.

วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์. (2555) ผลของโปรแกรมนันทนาการที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ. สถาบันการพลศึกษา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 45
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 45
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0