การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105
การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง :
การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุกัญญา หันน้ำเที่ยง
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุกัญญา หันน้ำเที่ยง. 2556. การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน;

สุกัญญา หันน้ำเที่ยง. (2556) การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

สุกัญญา หันน้ำเที่ยง. การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน, 2556. Print.

สุกัญญา หันน้ำเที่ยง. (2556) การใช้ใบไม้ทนเค็ม Acacia ampliceps เพิ่มอินทรียวัตถุในดินเค็ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มชุดดินที่ 20) เพื่อการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0