ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ชื่อเรื่อง :
ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ
ผู้แต่งร่วม :
สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง, ศิรากานต์ ขยันการ, สุทธินี เจริญคิด, วิภาดา แสงสร้อย, สากล มีสุข
Creative Commons : CC

Attribution

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ. 2557. ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ. (2557) ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ. ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2557. Print.

สุวลักษณ์ ชัยชูโชติ. (2557) ชื่อโครงการภาษาไทย โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมเพาะเห็ดเศรษฐกิจ. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0