การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ
การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ
ชื่อเรื่อง :
การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรรณา ชูฤทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
นายนคร กกแก้ว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วรรณา ชูฤทธิ์. 2558. การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์;

วรรณา ชูฤทธิ์. (2558) การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

วรรณา ชูฤทธิ์. การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2558. Print.

วรรณา ชูฤทธิ์. (2558) การผลิตน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็ก WU-W05 ในภาวะการเจริญเติบ โตแบบเฮเทอโรทรอฟ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0