การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา
การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา
ชื่อเรื่อง :
การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อภิชน วัชเรนทร์วงศ์
ผู้แต่งร่วม :
ยศพล ใบเหลือง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. 2560. การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. (2560) การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.

อภิชน วัชเรนทร์วงศ์. (2560) การใช้สารอินทรีย์รวมตะกอนร่วมกับสารแม่เหล็กรวมตะกอนในการกำจัดอนุภาคแขวนลอยในน้ำดิบสำหรับระบบผลิตน้ำประปา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 28
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 26
วิชาการ :
 10
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0