การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี :
2552
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นพดล อาษา
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นพดล อาษา. 2552. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา:สถาบันการพลศึกษา;

นพดล อาษา. (2552) การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. สถาบันการพลศึกษา:ยะลา.

นพดล อาษา. การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. ยะลา:สถาบันการพลศึกษา, 2552. Print.

นพดล อาษา. (2552) การพัฒนาการเรียนการสอนวิชายิมนาสติก เรื่องการสร้างความอ่อนตัวด้วยแบบฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. สถาบันการพลศึกษา:ยะลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0