ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
ชื่อเรื่อง :
ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นฤมล ขุนวีช่วย
ผู้แต่งร่วม :
มานะ ขุนวีช่วย
Creative Commons : CC

Attribution

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นฤมล ขุนวีช่วย. 2558. ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช;

นฤมล ขุนวีช่วย. (2558) ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

นฤมล ขุนวีช่วย. ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2558. Print.

นฤมล ขุนวีช่วย. (2558) ทุนทางสังคมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าพรุควนเคร็ง. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 291
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 20
วิชาการ :
 258
สังคม/ชุมชน :
 15
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0