การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่
การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่
ชื่อเรื่อง :
การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิรินภา ชินอ่อน
ผู้แต่งร่วม :
ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์, พนิดา ปรีเปรมโมทย์ , พิมพ์ธิดา เรืองไพศาล
Creative Commons : CC

Attribution

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิรินภา ชินอ่อน. 2557. การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน;

สิรินภา ชินอ่อน. (2557) การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

สิรินภา ชินอ่อน. การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่. กรุงเทพฯ:กรมพัฒนาที่ดิน, 2557. Print.

สิรินภา ชินอ่อน. (2557) การคัดเลือกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชไร่. กรมพัฒนาที่ดิน:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0