ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
ชื่อเรื่อง :
ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จิระพันธ์ ห้วยแสน
ผู้แต่งร่วม :
หนูเดือน สาระบุตร, กรรณิการ์ ห้วยแสน, ชาญณรงค์ ชมนาวัง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จิระพันธ์ ห้วยแสน. 2557. ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม. กาฬสินธุ์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;

จิระพันธ์ ห้วยแสน. (2557) ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:กาฬสินธุ์.

จิระพันธ์ ห้วยแสน. ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม. กาฬสินธุ์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557. Print.

จิระพันธ์ ห้วยแสน. (2557) ผลของกรรมวิธีการสกัดโครงปลานิลเพื่อผลิตซุปปลาสกัดพร้อมดื่ม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:กาฬสินธุ์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 35
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 2