การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255
การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุณี วงศ์คงคาเทพ
ผู้แต่งร่วม :
จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ, รัชนี ลิ้มสวัสดิ์, วรารัตน์ ใจชื่น, รจนา สุวรรณเพ็ชร์, ถิรวรรณ รานวล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุณี วงศ์คงคาเทพ. 2558. การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255. กรุงเทพฯ:กรมอนามัย;

สุณี วงศ์คงคาเทพ. (2558) การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255. กรมอนามัย:กรุงเทพฯ.

สุณี วงศ์คงคาเทพ. การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255. กรุงเทพฯ:กรมอนามัย, 2558. Print.

สุณี วงศ์คงคาเทพ. (2558) การประเมินผลผลิตภาพและประสิทธิภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากของโรงพยาบาลส่วนภูมิภาคสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 255. กรมอนามัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0