การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557
การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557
ชื่อเรื่อง :
การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุณี วงศ์คงคาเทพ
ผู้แต่งร่วม :
สุริยา รักเจริญ, จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ, อลิสา ศิริเวชสุนทร, รัชนี ลิ้มสวัสดิ์, วรารัตน์ ใจชื่น
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุณี วงศ์คงคาเทพ. 2558. การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557. กรุงเทพฯ:กระทรวงสาธารณสุข;

สุณี วงศ์คงคาเทพ. (2558) การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557. กระทรวงสาธารณสุข:กรุงเทพฯ.

สุณี วงศ์คงคาเทพ. การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557. กรุงเทพฯ:กระทรวงสาธารณสุข, 2558. Print.

สุณี วงศ์คงคาเทพ. (2558) การประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปี 2557. กระทรวงสาธารณสุข:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 206
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 193
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0