การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
ผู้แต่งร่วม :
อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์. 2557. การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี;

กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์. (2557) การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์. การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎร์ธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2557. Print.

กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์. (2557) การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี:สุราษฎร์ธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0