การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
ผู้แต่งร่วม :
รัชฎา คชแสงสันต์, สมยศ นาครัตน์, พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์, สุภิญญา บุญเฉลย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์. 2553. การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์;

ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์. (2553) การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์. การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print.

ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์. (2553) การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 14
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0