การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง
การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง
ชื่อเรื่อง :
การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วาลิกา เศวตโยธิน
ผู้แต่งร่วม :
ชัชชัย โทปัญญา, สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์, ชญานิน น้าเยื้อง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วาลิกา เศวตโยธิน. 2559. การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม;

วาลิกา เศวตโยธิน. (2559) การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ.

วาลิกา เศวตโยธิน. การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง. กรุงเทพฯ:กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559. Print.

วาลิกา เศวตโยธิน. (2559) การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 14
Full-Text :
 187
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 181
สังคม/ชุมชน :
 4
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0