ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)
ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy)
ปี :
ม.ป.ป.
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บรรเจิด สิงคะเนติ
ผู้แต่งร่วม :
นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์, เรวดี ขวัญทองยิ้ม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บรรเจิด สิงคะเนติ. ม.ป.ป. ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy). กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ;

บรรเจิด สิงคะเนติ. (ม.ป.ป.) ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy). สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

บรรเจิด สิงคะเนติ. ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy). กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ม.ป.ป. Print.

บรรเจิด สิงคะเนติ. (ม.ป.ป.) ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรอง และคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว (Right to privacy). สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0