วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว
ชื่อเรื่อง :
วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อารดา มาสริ
ผู้แต่งร่วม :
สุมนา งามผ่องใส, สุวิมล ถนอมทรัพย์, สันติ พรหมคำ, นิภาภรณ์ พรรณรา, จารุศักดิ์ เขนยทิพย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารดา มาสริ. 2558. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

อารดา มาสริ. (2558) วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

อารดา มาสริ. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

อารดา มาสริ. (2558) วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0