ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม
ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม
ชื่อเรื่อง :
ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม
ปี :
2557
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุดสงวน เทียมไธสงค์
ผู้แต่งร่วม :
สุกัญญา ทวีกิจ, วัชราภรณ์ จันทบุตร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุดสงวน เทียมไธสงค์. 2557. ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม. กรุงเทพฯ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;

สุดสงวน เทียมไธสงค์. (2557) ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:กรุงเทพฯ.

สุดสงวน เทียมไธสงค์. ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม. กรุงเทพฯ:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2557. Print.

สุดสงวน เทียมไธสงค์. (2557) ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ (Rhizobium) เพื่อเพิ่มมวลชีวภาพของ โสนอัฟริกันที่มีต่อการปลูกข้าวในพื้นที่ดินเค็ม. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0