การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุเมธ อ่องเภา
ผู้แต่งร่วม :
เดชา ยอดอุทา, สุเทพ กาวิลตา, อดุลย์ ขัดสีใส, กัลยา เกาะกากลาง, บุญปิยธิดา คล่องแคล่ว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุเมธ อ่องเภา. 2558. การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

สุเมธ อ่องเภา. (2558) การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

สุเมธ อ่องเภา. การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

สุเมธ อ่องเภา. (2558) การปรับปรุงพันธุ์มะเกี๋ยงเพื่อการแปรรูปเป็นน้ำผลไม้พร้อมดื่ม. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0