โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ชื่อเรื่อง :
โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ
ผู้แต่งร่วม :
พรทิพย์ แพงจันทร์, วีระวัฒน์ ดู่ป้อง, จุฑามาส ศรีสำราญ, วิไลศรี ลิมปพะยอม, กิติพร เจริญสุข
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า

ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ. 2558. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร;

ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ. (2558) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ. โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร. กรุงเทพฯ:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

ศิริรัตน์ เถื่อนสมบัติ. (2558) โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตมะเม่าพื้นที่จังหวัดสกลนคร. กรมวิชาการเกษตร:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 12
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0