วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ชื่อเรื่อง :
วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สาทิพย์ มาลี
ผู้แต่งร่วม :
เสริมศิริ คงแสงดาว, ธิติยา สารพัฒน์, ทัศนาพร ทัศคร, สุรีย์พร บัวอาจ, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สาทิพย์ มาลี. 2558. วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี. ม.ป.ท.:กรมวิชาการเกษตร;

สาทิพย์ มาลี. (2558) วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี. กรมวิชาการเกษตร:ม.ป.ท.

สาทิพย์ มาลี. วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี. ม.ป.ท.:กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.

สาทิพย์ มาลี. (2558) วิจัยและพัฒนาการควบคุมศัตรูพืชทางการเกษตรโดยชีววิธี. กรมวิชาการเกษตร:ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 17
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0