การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย
การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย
ชื่อเรื่อง :
การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย
ปี :
2556
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สมศักดิ์ สุขวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
อุดม รัฐอมฤต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สมศักดิ์ สุขวัฒน์. 2556. การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย. , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์;

สมศักดิ์ สุขวัฒน์. (2556) การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สมศักดิ์ สุขวัฒน์. การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.

สมศักดิ์ สุขวัฒน์. (2556) การบรรยายฟ้องในคดีอาญา : ศึกษาปัญหาฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ตามแนวคำพิพากษาของศาลไทย . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0