วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อเรื่อง :
วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี
ปี :
2558
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม
ผู้แต่งร่วม :
ลือชัย ศรีเงินยวง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม. 2558. วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี. , มหาวิทยาลัยมหิดล;

พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม. (2558) วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม. วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี. . นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.

พริ้ง หมื่นอาจยิ้ม. (2558) วัฒนธรรมความเชื่อและการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพปากและฟันของเด็กปฐมวัย ในครอบครัวชาวพม่า : การศึกษาเชิงคุณภาพในชุมชนแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี . มหาวิทยาลัยมหิดล/นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 10
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0