ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย
ชื่อเรื่อง :
ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย
ปี :
2551
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วีรยุทธ ประพันธ์พจน์
ผู้แต่งร่วม :
ธรณินทร์ กองสุข, นันทวัช สิทธิรักษ์, พิเชฐ อุดมรัตน์, มานิต ศรีสุรภานนท์, มาโนช หล่อตระกูล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วีรยุทธ ประพันธ์พจน์. 2551. ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย. ม.ป.ท.:ม.ป.พ.;

วีรยุทธ ประพันธ์พจน์. (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย. ม.ป.พ.:ม.ป.ท.

วีรยุทธ ประพันธ์พจน์. ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย. ม.ป.ท.:ม.ป.พ., 2551. Print.

วีรยุทธ ประพันธ์พจน์. (2551) ความสัมพันธ์ระหว่างโพลีมอร์ฟิชิมของยีน 5-HTT, 5-HTR2A, CREB1 กับโรคซึ้มเศร้าในคนไทย. ม.ป.พ.:ม.ป.ท.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0