การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประภาส เกตุไทย
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประภาส เกตุไทย. 2553. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา;

ประภาส เกตุไทย. (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:กรุงเทพฯ.

ประภาส เกตุไทย. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2553. Print.

ประภาส เกตุไทย. (2553) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความรู้และฝึกฝนทักษะปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 196
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 195
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0