การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด
การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด
ปี :
2553
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดุสิต สุขประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
จงกลนี นำบุญจิตต์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ดุสิต สุขประเสริฐ. 2553. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด. เชียงใหม่:สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่;

ดุสิต สุขประเสริฐ. (2553) การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ดุสิต สุขประเสริฐ. การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด. เชียงใหม่:สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่, 2553. Print.

ดุสิต สุขประเสริฐ. (2553) การศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการเป็นนักกีฬาเทควันโด. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 16
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0