ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส
ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปทุมพร ฉิมเอนก
ผู้แต่งร่วม :
สุนันทา รัตนาโภ, อมรรัตน์ พรหมบุญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปทุมพร ฉิมเอนก. 2561. ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

ปทุมพร ฉิมเอนก. (2561) ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

ปทุมพร ฉิมเอนก. ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2561. Print.

ปทุมพร ฉิมเอนก. (2561) ศึกษาสมบัติและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0