บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี
บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2554
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปริญญา มูลสิน
ผู้แต่งร่วม :
อมรรัตน์ วงษ์กลม, ประกิต สมัครค้า, ศิวพร หอมหวล, จักรพงค์ แท่งทอง, เกศินี จันทรโสภณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปริญญา มูลสิน. 2554. บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี;

ปริญญา มูลสิน. (2554) บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

ปริญญา มูลสิน. บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2554. Print.

ปริญญา มูลสิน. (2554) บูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสาหร่าย การเพาะเลี้ยง เนื้อเยื่อพืช และสาหร่าย และคุณภาพน้ำการสร้างบทเรียนท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรนธร จังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0