นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ
ผู้แต่งร่วม :
สืบพงษ์ พงษ์สวัสดิ์, สุพัฒนวรี ทิพย์เจริญ, จารุณี ภัทรวงศ์ธนา, จำเริญ เขื่อนแก้ว, ทัศนา พฤติการกิจ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ. 2561. นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น;

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ. (2561) นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น:เชียงใหม่.

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ. นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 2561. Print.

เสฏฐวุฒิ หนุ่มคำ. (2561) นวัตกรรมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและหนุนเสริมนวัตกรรมชุมชนด้านการเกษตรในเขตพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 42
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 17
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 8
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0