การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล
การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
พันชัย เม่นฉาย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ. 2561. การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ. (2561) การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ. การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.

วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ. (2561) การศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อเม็ดตะกอนจุลินทรีย์ในถัง UASB ของโรงงานผลิตเอทานอล. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 96
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 81
วิชาการ :
 17
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0