ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก)
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก)
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก)
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กรรณิการ์ ห้วยแสน
ผู้แต่งร่วม :
จิระพันธ์ ห้วยแสน , หนูเดือน สาระบุตร , พัฒนา พึ่งพันธุ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กรรณิการ์ ห้วยแสน. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก). กาฬสินธุ์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;

กรรณิการ์ ห้วยแสน. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:กาฬสินธุ์.

กรรณิการ์ ห้วยแสน. ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก). กาฬสินธุ์:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2556. Print.

กรรณิการ์ ห้วยแสน. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตข้าวฮางงอก (ข้าวนึ่งงอก). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:กาฬสินธุ์.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 66
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 22
วิชาการ :
 48
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0