การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก
ปี :
2556
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุภกาญจน์ พรหมขันธ์
ผู้แต่งร่วม :
พนอจิต นิติสุข, ศุกฤชชญา เหมะธุลิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุภกาญจน์ พรหมขันธ์. 2556. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก. สกลนคร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน;

สุภกาญจน์ พรหมขันธ์. (2556) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:สกลนคร.

สุภกาญจน์ พรหมขันธ์. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก. สกลนคร:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2556. Print.

สุภกาญจน์ พรหมขันธ์. (2556) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพชนิดผงพร้อมชงจากข้าวฮางงอก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน:สกลนคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 32
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 37
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0