การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว
การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว
ชื่อเรื่อง :
การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ผู้แต่งร่วม :
คันธพจน์ ศรีสถิต, ตะวัน สุขน้อย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปณัฐพงศ์ บุญนวล. 2561. การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร;

ปณัฐพงศ์ บุญนวล. (2561) การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

ปณัฐพงศ์ บุญนวล. การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561. Print.

ปณัฐพงศ์ บุญนวล. (2561) การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1