โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง
โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง
ชื่อเรื่อง :
โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา
ผู้แต่งร่วม :
วรางคณา ตันติถาวร, พูนสิน พวงไพโรจน์, ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา. 2561. โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล;

เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา. (2561) โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา. โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561. Print.

เปรมฤทัย ธิติเลิศเดชา. (2561) โครงการ ฤทธิ์ในการต้านการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันของกรดวานิลลิคและการพัฒนาตำรับที่เหมาะสมสำหรับส่งผ่านทางผิวหนัง. มหาวิทยาลัยมหิดล:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0