การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต
การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต
ชื่อเรื่อง :
การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วันวิสา สุคนธ์ประดิษฐ์
ผู้แต่งร่วม :
-

วันวิสา สุคนธ์ประดิษฐ์. 2534. การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต. ภาควิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

วันวิสา สุคนธ์ประดิษฐ์. (2534) การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

วันวิสา สุคนธ์ประดิษฐ์. การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534.

วันวิสา สุคนธ์ประดิษฐ์. (2534) การติดฉลากเมตา-ไอโอโดเบนซิลกัวนิดีน ด้วยไอโอดีน-131 (ไอ-131 เอ็มไอบีจี) เพื่อใช้วินิจฉัยต่อมหมวกไต . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0