ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
คมศร วงษ์รักษา
ผู้แต่งร่วม :
-

คมศร วงษ์รักษา. 2531. ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา, มหาวิทยาลัยมหิดล;

คมศร วงษ์รักษา. (2531) ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

คมศร วงษ์รักษา. ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.

คมศร วงษ์รักษา. (2531) ผลกระทบของมลภาวะสิ่งแวดล้อม จากโรงงานอุตสาหกรรม ต่อพฤติกรรมของประชาชน ในเขตตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม . มหาวิทยาลัยมหิดล/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0