การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2531
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิไลลักษณ์ กิติบุตร
ผู้แต่งร่วม :
-

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. 2531. การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้;

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. (2531) การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ . บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้/กรุงเทพฯ.

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่. . กรุงเทพฯ:บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้, 2531.

วิไลลักษณ์ กิติบุตร. (2531) การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญบางประการที่มีอิทธิพล ต่อการเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของสมาชิกสหกรณ์นิคมสันทราย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ . บัณฑิตศึกษา สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0